Pomoc pro nemocné s ALS

Finanční pomoc

Finanční pomoc, již mohou nemocní a jejich rodiny využít na kompenzaci postižení a nákladů, které s sebou přinese, např. nutnost úprav v bytě či pořízení pomůcek, poskytuje stát i neziskové organizace.

Níže naleznete informace o dávkách, které poskytuje stát. Upravuje je zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na péči

Na dávku mají nárok osoby, které jsou dlouhodobě závislé na pomoci jiné osoby. Dávka hradí pomoc pečujícího, jímž může být osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

O dávku se žádá na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce – tedy na pobočce Úřadu práce nejbližší k místu bydliště pacienta. Seznam poboček naleznete na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local. Potřebné formuláře žádosti získáte na Úřadu práce, příp. si je můžete stáhnout ze stránek MPSV.

Nutné je podat vyplněnou žádost o příspěvek na péči a formulář oznámení o poskytovateli pomoci. Pokud pomoc osobě poskytuje asistent sociální péče, musí být doložena ještě písemná smlouva o poskytnutí pomoci.

Výše příspěvku na péči pro osobu starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

  • 880 Kč pro 1. stupeň
  • 4 400 Kč pro 2. stupeň
  • 8 800 Kč pro 3. stupeň
  • 13 200 Kč pro 4. stupeň

Při posuzovaní stupně závislosti se hodnotí zvládání základních životních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Nemocný na příspěvek dočasně ztrácí nárok v okamžiku, kdy je hospitalizován. Tuto skutečnost je vždy nutné do 8 dnů nahlásit na příslušné pobočce Úřadu práce.

Příspěvek na mobilitu

Na tento příspěvek mají nárok všichni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří se pravidelně dopravují nebo jsou dopravováni (např. k lékaři, na úřady, za kulturou atp.). Příspěvek na mobilitu je poskytován v návaznosti na příspěvek na péči – je tedy nejprve nutné zažádat si o příspěvek na péči.

O dávku se žádá na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce – tedy na pobočce Úřadu práce nejbližší k místu bydliště pacienta. Seznam poboček naleznete na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local. Potřebné formuláře žádosti získáte na Úřadu práce, příp. si je můžete stáhnout ze stránek MPSV.

Výše příspěvku v současné době činí 550 Kč měsíčně. Nemocný na ni dočasně ztrácí nárok v okamžiku, kdy je hospitalizován. Tuto skutečnost je vždy nutné do 8 dnů nahlásit na Úřadu práce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Zvláštní pomůckou je míněna kompenzační pomůcka jako např. speciálně upravený počítač, dále také motorové vozidlo, vozík, zvedací plošina atd.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Nárok na příspěvek poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna být vozidlem převážena.

O dávku se žádá na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce – tedy na pobočce Úřadu práce nejbližší k místu bydliště pacienta. Seznam poboček naleznete na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local. Potřebné formuláře žádosti získáte na Úřadu práce, příp. si je můžete stáhnout ze stránek MPSV.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Pomůcka v ceně nad 10 000 Kč: Žadatel standardně obdrží 90% ceny pomůcky a zbylých 10% hradí z vlastních prostředků. Jestliže nemáte dostatek finančních prostředků k úhradě 10% spoluúčasti, můžete požádat Úřad práce o její snížení (v tom případě je nutné doložit výši čtvrtletního příjmu domácnosti a prohlášení o celkových majetkových poměrech), nebo oslovit některou z níže uvedených nadací s prosbou o finanční dar.

Pomůcka v ceně do 10 000 Kč: Úřad práce posuzuje příjmy žadatele – příspěvek ve výši 90% se poskytuje jen v případě, že je příjem osoby nebo společně posuzovaných osob nižší než 8 násobek životního minima; spoluúčast pak činí 10% ceny pomůcky. V opačném případě si klient hradí plnou cenu pomůcky sám.

Motorové vozidlo: Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč, výše se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.

Seznam nadací

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 216 883
E-mail: vdv@vdv.cz

Nadace Charty 77, Konto Bariéry
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Tel. 224 214 452
E-mail: nadace77@bariery.cz

Právní pomoc

V případě, že budete potřebovat právní pomoc v některé z nově nastalých životních situací, je vám k dispozici právní poradna Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP). Kontakt na poradny naleznete v tomto seznamu.

Dostupná je ale i e-poradna přímo na stránkách NRZP.

Pomoc s výběrem zvláštní (kompenzační) pomůcky

Pokud chcete vědět, jaké kompenzační pomůcky jsou Vám k dispozici a případně se i poradit o tom, jaké parametry by Vaše pomůcka měla mít, kontaktujte společnost Spektra v.d.n.

  • Můžete navštívit předváděcí místnost v sídle firmy.
  • Můžete využít i možnosti zapůjčení pomůcky.

Pracovníci Spektry Vám pomohou nejen s výběrem pomůcky, ale také s vyřízením žádosti o příspěvek na pořízení pomůcky.

Mějte prosím na paměti, že žádná pomůcka není univerzální. Je proto třeba, abyste si pomůcky vyzkoušeli a vybrali tu, která Vám nejlépe vyhovuje s ohledem na míru postižení a účel použití.